About Us

Corporate Executives

(As of April 1, 2021)

 Board of Directors
President and Representative Director
Mitsutaka Yoshii
Members of the Board Shinji Kashiwada
Atsushi Someda
Katsuhiko Hata
Tomio Ueno
Members of the Board
(Audit & Supervisory Committee Members)
Kyosuke Nakamura
Takashi Shigematsu (External)
Haruo Shimizu (External)
Sayuri Yoneda (External)
 Corporate Executive Officers
President
Mitsutaka Yoshii
Senior Managing Executive Officer Shinji Kashiwada
Senior Executive Officers Katsuhiko Hata
Takayuki Nagase
Satoshi Matsuo
Atsushi Someda
Tsutomu Okada
Tomio Ueno
Executive Officers Katsuya Yamaguchi
Yuji Honda
Hisashi Yagi
Tadahiko Noguchi
Hideaki Kawahara